Dr Goran Ilić

Početna > Članovi > Dr Goran Ilić
goran-ilic-tuzilac-privatna-arhiva

 

Biografija

 

Dr Goran Ilić
Zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, zamenik Republičkog javnog tužioca i Poverenik za samostalnost

 

OBRAZOVANJE
– Diplomirao na Pravnom fakultetu 1989. godine.
– Pravosudni ispit položio 1997. godine.
– Magistrirao 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na temu „Razvoj ustavnosti Srbije u federativnoj Jugoslaviji 1944-1947. godine“.
– Doktorirao 2007. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, odbranivši disertaciju na temu „Stvaranje, organizacija i funkcionisanje krivičnog pravosuđa u Srbiji 1945-1957. godine“.

 

RADNO ISKUSTVO
– Drugo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu: zamenik javnog tužioca (od 1998. godine do 2001. godine)
– Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu: javni tužilac (od 2001. godine do 2009. godine)
– Pozivni član Visokog saveta pravosuđa (u periodu od 2001-2003. godine).
– Republičko javno tužilaštvo: zamenik javnog tužioca u Republičkom javnom tužilaštvu (izabran na opštem izboru 2009. godine).
– Izborni član i zamenik predsednika Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine).

 

STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE
– Tokom 2001. godine završio je specijalistički kurs iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava (organizovan od strane međunarodne advokatske komore – International Bar Association).
– Tokom 2006. godine završio je program o implementaciji novog Zakona o krivičnom postupku u Srbiji (organizovan od strane U.S Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance & Training).
– Stekao sertifikat Pravosudnog centra za posedovanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica 2006. godine.
– Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj je 2009. godine donelo odluku da mu dodeli naučno zvanje naučni saradnik za oblast društvenih nauka.
– Tokom 2014. godine završio je obuku Saveta Evrope i Pravosudne akademije za predavače i pravosuđe, tužilaštvo i policiju o korupciji i privrednom kiminalu.

 

DRUGE AKTIVNOSTI
– Koautor je tri monografije i više priručnika. Autor pedesetak naučnih i stručnih radova iz oblasti krivičnog prava i organizacije pravosuđa, objavljenih u zbornicima sa domaćih i međunarodnih savetovanja. Bio je urednik više naučnih i stručnih publikacija i zbornika.
– U stručnoj javnosti posebno je bila zapažena monografija Novi Zakonik o krivičnom postupku reforma u stilu „jedan korak napred-dva koraka nazaad“ i naučni članak Poreklo i iskustvo Srbije sa javnotužilačkom istragom u kojima su kritikovane koncepcijske nedoslednosti, logičke nejasnoće i pravnotehnički nedostaci novog ZKP-a. Takođe, posebno je bila zapažena publikacija Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilaca, objavljena 2015. godine. U toj publikaciji je dat kritički prikaz ustavnih i zakonskih normi i o Državnom veću tužilaca.
– U periodu 2001-2004 godine bio je član uređivačkog odbora stručno-informativnog časopisa „Pravni informator“.
– Imenovan je za člana redakcije Revije za kriminologiju i krivično pravo za period 2009-2010, kao i za člana Komisije za obuku sudija i tužilaca Visokog saveta pravosuđa za isti period.
– Savet Evrope (misija u Srbiji) 2003. godine angažovao ga je u svojstvu nacionalnog eksperta za izradu modela zakona o javnom tužilaštvu.
– Od osnivanja Pravosudnog centra do njegove transformacije u Pravosudnu akademiju obavljao je dužnost člana Programskog saveta Pravosudnog centra. U periodu od 2010-2014. godine obavljao i dužnost člana Upravnog odbora Pravosudne akademije.
– Na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Seulu 2011. Godine u svojstvu predsednika primio je nagradu za doprinos Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u ostvarenju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca.
– Dobitnik godišnje nagrade Srpskog udruženja za krivičnopravnuteoriju i praksu (2015).
– Na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Pekingu 2017. godine u svojstvu predsednika primio je nagrada za doprinos Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije ostvarenju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca, doprinos vladavini prava i zaštiti javnih tužilaca u Srbiji.
– Trenutno obavlja i dužnost predsednika Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
– Član je predsedništva Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu od 2014. godine.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs