Sekretar

 

1506919_10205852579978651_7337807576969519469_n

 

TOMO ZORIĆ

 

Lični podaci:

Rođen 09.09.1974. godine u Beogradu, državljanin Republike Srbije, po nacionalnosti Srbin, oženjen, otac dve mal. devojčice.

Diplomirani pravnik sa 20 godina radnog iskustva u struci

Elektronska adresa: sekretar@dvt.jt.rs

 


PROFESIONALNO ISKUSTVO

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

SEKRETAR DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ( od novembra 2014. godine – / )

 

Rukovodi Administrativnom kancelarijom; koordinira i usklađuje rad unutrašnjih jedinica, stara se o blagovremenom i ujednačenom obavljanju poslova neophodnih za funkcionisanje Administrativne kancelarije, izrađuje planove u vezi sa svim aktivnostima u Administrativnoj kancelariji i stara se o njihovoj realizaciji, usklađuje i unapređuje metode rada Administrativne kancelarije; vrši najsloženije poslove iz delokruga Administrativne kancelarije; pruža stručna uputstva, raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih u Administrativnoj kancelariji; priprema godišnji izveštaj o radu; predlaže akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji; prati sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa; sarađuje sa državnim i drugim organima i organizacijama u vršenju nadležnosti Administrativne kancelarije; stara se o pripremi dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Administrativne kancelarije; pomaže predsedniku Veća u izvršavanju poslova i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu predsednika Veća.

Učesnik međunarodnie konferencije u Parizu od 14 – 16 juna 2016. Godine, na temu borbe protiv korupcije.

U okviru IPA projekta učestvovao u delegaciji koja je posetila Španski pravosudni savet u Madridu i Barseloni februara 2016. godine kao i generalno tužilaštvo Grčke – Atina novembar 2016. godine.

Poseta Italijanskom Vrhovnom pravosudnom savetu u okviru projekta OEBS-a, Rim oktobar 2016. godine.

Član delegacije koja je posetila generalno tužilaštvo Ruske federacije, Moskva –  maj 2015. godine i jun 2016. godine gde je predstavio funkcionisanje Državnog veća tužilaca i izlagao rad i iskustva Srbije u borbi protiv terorizma. Delegacija je primljena na najvišem nivou od strane zamenika generalnog tužioca Ruske federacije Aleksandra Buksmana.

Učesnik međunarodne konferencije koju je organizovala Međunarodna asocijacija tužilaca u Sočiju, Rusija od 09 – 12. novembra 2015. godine, gde je imao izlaganje na temu metodologija borbe protiv terorizma i iskustva Srbije u borbi protiv terorizma.


 

2008 – novembar 2014. godine

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

 

Viši savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu raspoređen na poslovima rukovođenja Odeljenjem za odnose sa javnošću i istovremeno raspoređen na radno mesto portparola Republičkog javnog tužilaštva. Završio uspešno obuku i specijalni trening pod potkroviteljstvom Vlade Republike Južne Koreje „Kriminalna prevencija i pravda“ u Seulu, gde je na prestižnom institutu LRTI dobio sertifikat o navedenom treningu. 2008. godine studijska poseta Briselu – institucijama koje se bore protiv korupcije i pranja novca. Učesnik projekta i konferencije „Vladavina prava“ koja je održana oktobra 2011. godine u Skoplju, Republika Makedonija pod pokroviteljstvom Američke ambasade.


 

Od 2005 – 2008. godine

SPECIJALNO TUŽILAŠTVO ZA BORBU PROTIV OGRANIZOVANOG KRIMINALA

 

Obavljao poslove stručnog saradnika i portparola Specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala. Objavio više stučnih dela i radova iz oblasti organizovanog kriminala i odnosa sa javnošću. Koautor knjige „Odnosi sa javnošću u tužilaštvu“, autor rada „ Oduzimanje imovine kao temelj borbe protiv organizovanog kriminala“, autor rada „ Trgovina ljudima i ilegalne migracije“. Učesnik u brojnim televizijskim emisijama i debatama sa temom organizovanog kriminala, rada pravosuđa, kriminalne prevencije i borbe protiv korupcije.


 

Od 2003 – 2005. godine

DRUGI OPŠTINSKI SUD U BEOGRADU

Viši stručni saradnik koji je obavljao poslove u krivičnom-istražnom odeljenju Drugog opštinskog suda u Beogradu.


 

2003 godine

Položio pravosudni ispit.


 

Od 2000 – 2003 godine

DRUGI OPŠTINSKI SUD U BEOGRADU

Pripravnik koji je prošao sva odeljenja u sudu: Građansko odeljenje, Krivično odeljenje, Odeljenje radnih sporova, Odeljenje zemljišne knjige. Obavljao poslove pripravnika pod nadzorom sudija nadležnih za date oblasti.


 

2000. godine

PRAVNI FAKULTET U BEOGRADU

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosečnom ocenom 9,93. Učesnik je takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu za šta je dobio mnogobrojna priznanja.


 

OBJAVLJENE KNJIGE I STRUČNI RADOVI

  1. 2007. godine   Odnosi sa javnošću u tužilaštvu.
  2. 2008. godine   Strategija javnog zagovaranja.
  3. 2009. godine   Strategija komunikacije.
  4. 2010. godine   Tužilaštvo i javnost.
  5. 2011. godine   Vodič za komunikaciju između javnih tužilaštava, medija i javnosti.
  6. 2012. godine   Stručni rad: Oduzimanje imovine kao temelj borbe protiv organizovanog kriminala.
  7. 2013. godine   Stručni rad: Trgovina ljudima i ilegalne migracije.
Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs