Административна канцеларија

За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Државног већа образује се административна канцеларија. Организација, послови и начин рада Административне канцеларије ближе се уређује актом Државног већа.

На права и обавезе запослених у Административној канцеларији примењују се прописи који уређују положај државних службеника и намештеника.

Државно веће има секретара који се поставља на период од пет година и може бити поново постављен.

Секретара поставља Државно веће.

Секретар руководи Административном канцеларијом и за свој рад одговоран је Државном већу.

Секретар има статус државног службеника на положају.

Услови за постављење секретара одређују се актом Државног већа.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs